Modlitba

Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť. Životy spasiť, Pane, dajže mi sily dosť. V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.Na stráži stojím stále, pretože povolaný som pred ohňom ochrániť svojich, blížneho, jeho dom. Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pritom život stratím, požehnaj, Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im, čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen.

Minulosť

img

Tradícia hasičstva sa začala v obci Vlachovo písať roku 1927. Vtedy bol z dôvodu pomerne častých požiarov v obci založený dobrovoľný požiarny zbor bola zakúpená prvá ručná hasičská striekačka. Práca v dobrovoľnom požiarnom zbore bola občanmi morálne vysoko hodnotená a vystriedalo sa v nej množstvo mladých ľudí, pre ktorých sa hasičstvo stalo životným poslaním. Vďaka ochote a dobrovoľnej pomoci sa časom postupne zvyšovala organizačná a odborná úroveň zboru, čím sa myšlienka dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci hlboko zakorenila v mysliach občanov obce až dodnes.

Súčasnosť

img

V súčasnosti je dobrovoľný hasičský zbor obce Vlachovo súčasťou systému rozmiestnenia hasičských síl na Slovensku.

Tento systém ochraňuje zdravie a životy občanov z čoho vyplývajú nemalé nároky na odbornosť a pripravenosť členov zboru.

Do súčasného technického vybavenia zboru sú zaradené vozidlá Tatra 815 CAS 32, RTHP 706 CAS 25, AVIA 31 DA12 a protipovodňový vozík prvej pomoci.

Okrem pravidelného výcviku a zvyšovania odbornosti našich členov sa v našom zbore venujeme aj súťažnej činnosti a preventívno – výchovnej činnosti. Súťažné družstvá sú rozdelené do piatich kategórií a to plameň, dorast, dorastenky, ženy a muži. Vďaka športovej činnosti sa tak vychovávajú ďalšie generácie mladých ľudí ochotných pomáhať.

img